Uncategorized

เยาวชนเกาหลีมาศึกษาดูงาน

กลุ่มเยาวชนจากประเทศเกาหลีเข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป วิชาขนมไทย และเพ้นท์ผ้าบาติก

วิชาขนมไทย

เพ้นท์ผ้าบาติก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *