Uncategorized

เปิดห้องเรียนวิชาชีพให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมโครงการบูรณาการความร่วมมือจัดการศึกษาวิชาชีพ ให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) ร่วมโครงการ 3 รายวิชา คือ วิชาอาหารและโภชนาการ   วิชาผ้าบาติก และวิชาออกแบบแฟชั่น

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *