นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

ครงสร้างหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150 ชั่วโมง
ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 3
    1.1 ร่างกายของเรา(กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป) 3 3
2. หมวดวิชาการแพทย์แผนไทย 5 5
    2.1 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 3 3
    2.2 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 2 2
3. หมวดวิชาการนวดไทย 16 64 80
    3.1 ประวัติ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย 1 1
    3.2 เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค 3 3
    3.3 การตรวจร่างกายเบื้องต้น 12 12
    3.4 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 3 30 33
    3.5 การดัดตน 2 7 9
    3.6 การบันทึกผลการนวด 5 5
    3.7 การนวดไทยแก้ไขอาการที่พบบ่อย 2 10 12
    3.8 การทบทวนการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 5 5
4. หมวดวิชากฏหมายและจริยธรรม 3 9 12
    4.1 กฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3 3
    4.2 ธรรมะกับสมาธิ 9 9
5. หมวดการฝึกงานภาคสนาม 50 50
    5.1 การฝึกงานภาคสนาม 50 50
รวม 27 123 150

หมายเหตุ

เพิ่มวิชา การให้คำปรึกษาสำหรับประชาชน จำนวน 2 ชั่วโมง

วิทยกร ได้แก่ นางสาวดุษฏี สรวงขันธ์