การทำคุกกี้ เค้ก ขนมปัง พาย และโดนัท

วิชาคุกกี้และเค้ก

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้และเค้ก  วิธีการทำคุกกี้และเค้ก เทคนิคและข้อควรระวังในการทำคุกกี้และเค้ก วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์   การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบการเก็บรักษาคุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้กก่อนและหลังการบรรจุ  การคิดต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย   ปฏิบัติเกี่ยวกับงานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้  งานหลักและวิธีการทำคุกกี้  งานทำคุกกี้ งานหลักและวิธีการทำเค้ก งานทำเค้ก

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. งานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้
 2. งานหลักและวิธีการทำคุกกี้
 3. งานทำคุกกี้
 4. งานหลักและวิธีการทำเค้ก
 5. งานทำเค้ก
วิชาขนมปัง พาย และโดนัท

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปัง พาย และโดนัท วิธีการทำขนมปัง พาย และโดนัทเทคนิค และ ข้อควรระวังในการทำขนมปัง พาย และโดนัท วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบการเก็บรักษาขนมปัง พาย และโดนัท ก่อนและหลังการบรรจุ  การคิดต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย ปฏิบัติเกี่ยวกับงานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปัง พาย และโดนัท งานหลักและวิธีการทำขนมปัง งานทำขนมปัง งานทำโดนัท งานหลักและวิธีการทำพาย  งานทำพาย

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. งานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปัง พาย และโดนัท
 2. งานหลักและวิธีการทำขนมปัง
 3. งานทำขนมปัง
 4. งานทำโดนัท
 5. งานหลักและวิธีการทำพาย
 6. งานทำพาย

ครูผู้สอน

นางสาวจงกล  คุณเจริญ