หลักสูตรกระโปรงสตรี

Women's Skirt Course

หลักสูตร 200 ชั่วโมง

ศึกษาเกี่ยวกับชื่อ หน้าที่ วิธีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือหลักการพื้นฐานการตัดเย็บวิธีการวัดตัว วิธีการสร้างแบบ วิธีการปรับแบบ วิธีการตัดผ้า วิธีการเย็บกระโปรงสตรี วิธีการลองกระโปรงสตรี และวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องในการตัดเย็บกระโปรงสตรี วิธีการทำความสะอาดเครื่องมือ และบริเวณที่ปฏิบัติงานและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานการตัดเย็บ งานใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ งานเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ งานคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ งานวัดตัว งานสร้างแบบกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ งานปรับแบบให้เหมาะสมกับรูปร่าง งานวางแบบตัดกระโปรงสตรีแบบต่างๆ งานเย็บส่วนประกอบกระโปรงสตรี งานลองตัว และงานแก้ไขข้อบกพร่องกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน
1. งานใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
2. งานพื้นฐานการตัดเย็บ
3. งานการเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ
4.งานคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ
5. งานวัดตัว
6. งานสร้างแบบกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ
7. งานปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง
8. งานวางแบบตัดกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ
9. งานเย็บส่วนประกอบกระโปรงสตรี
10. งานลองตัว
11. งานแก้ไขข้อบกพร่องกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ

ครูผู้สอน  นางอารีย์  ลพานุสรณ์