วิชาพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงสร้างแบบตัด วิธีการวัดตัว สร้างแบบเสื้อต้นแบบ ย้ายเกล็ดแบบตัด  สร้างแบบ แยกแบบตัด เผื่อตะเข็บตัดเสื้อสตรี ข้อควรระวังในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามรายการงานที่กำหนดให้   ฝึกปฏิบัติปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดตัว งานวัดตัว งานสร้างแบบเสื้อต้นแบบ งานย้ายเกล็ดแบบตัด งานสร้างแบบตัด งานแยกแบบตัด งานเผื่อตะเข็บตัดเสื้อผ้าสตรี

หัวข้อวิชาที่สอน

  1. งานวัดตัว
  2. งานสร้างแบบเสื้อต้นแบบ
  3. งานย้ายเกล็ดแบบตัด
  4. งานสร้างแบบตัด
  5. งานแยกแบบตัด
  6. งานเผื่อตะเข็บ

2. วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบวิธีการวางแบบตัด การตัดเย็บตัวอย่าง วิธีการการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า บริเวณที่ปฏิบัติงานและข้อควรระวังในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ  ปฏิบัติเกี่ยวกับวางแบบตัด งานการตัดเย็บตัวอย่าง  งานการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า

หัวข้อวิชาที่สอน

  1. งานวางแบบตัด
  2. งานตัดเย็บตัวอย่าง
  3. งานดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

ผลงานนักศึกษา

 

ครูผู้สอน  นางอารีย์ ลพานุสรณ์