ชุดโอกาสพิเศษ1

หลักสูตรชุดโอกาสพิเศษ 1

ชุดไทย (Thai Costume) ,ชุดวิวาห์ – ราตรี (Evening Dress And Wedding Dress)

วิชาชุดไทย (Thai Costume)

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆและ            ชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆ วิธีการวัดตัว วิธีการสร้างแบบ วิธีการแยกแบบ วิธีการคำนวณผ้า วิธีการวางแบบตัดวิธีการเย็บประกอบตัว วิธีการประดับตกแต่ง วิธีการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ วิธีทำความสะอาดเครื่องมือและบริเวณที่ปฏิบัติงาน และข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. งานวัดตัวชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ
 2. งานสร้างแบบชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ
 3. งานแยกแบบชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ
 4. งานการคำนวณผ้าชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ
 5. งานวางแบบตัดชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ
 6. งานเย็บประกอบตัวชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ
 7. งานประดับตกแต่งชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ
 8. งานวัดตัวชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆ
 9. งานสร้างแบบชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆ
 10. งานแยกแบบชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆ
 11. งานการคำนวณผ้าชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆ
 12. งานวางแบบตัดชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆ
 13. งานเย็บประกอบตัวชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆ
 14. งานประดับตกแต่งชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆ
วิชาชุดวิวาห์ – ราตรี Evening Dress and Wedding Dress

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์ – ราตรีแบบต่างๆและชุดวิวาห์สากลแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว  วิธีการสร้างแบบวิธีการแยกแบบวิธีการการคำนวณผ้า  วิธีการวางแบบตัดวิธีการเย็บประกอบตัววิธีการประดับตกแต่งวิธีการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์  วิธีทำความสะอาดเครื่องมือและบริเวณที่ปฏิบัติงาน และข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. งานวัดตัวชุดราตรีสั้น-ยาวแบบต่างๆ
 2. งานสร้างแบบชุดราตรีสั้น-ยาว
 3. งานแยกแบบชุดราตรีสั้น-ยาว
 4. งานการคำนวณผ้าชุดราตรีสั้น-ยาว
 5. งานวางแบบตัดชุดราตรีสั้น-ยาว
 6. งานเย็บประกอบตัวชุดราตรีสั้น-ยาว
 7. งานประดับตกแต่งชุดราตรีสั้น-ยาว
 8. งานวัดตัวชุดวิวาห์สากลแบบต่างๆ
 9. งานสร้างแบบชุดวิวาห์สากลแบบต่างๆ
 10. งานแยกแบบชุดวิวาห์สากลแบบต่างๆ
 11. งานการคำนวณผ้าชุดวิวาห์สากลแบบต่างๆ
 12. งานวางแบบชุดวิวาห์สากลแบบต่างๆ
 13. งานเย็บประกอบตัวชุดวิวาห์สากลแบบต่างๆ
 14. งานประดับตกแต่งชุดวิวาห์สากลแบบต่างๆ

ผลงานนักศึกษา

ครูผู้สอน

นางสาววิราณี ทิพพิลา