การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

โครงสร้างหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ รวม
1. หมวดวิชาพื้นฐาน 3 3
  1.1 ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดเท้า 1  – 1
  1.2 ความรู้เบื้องต้นและกายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับการนวดเท้า 2 2
2. หมวดวิชาการแพทย์แผนไทย 2 2
  2.1 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 2 2
3.หมวดวิชาชีพ  – 34 34
  3.1 การดัดตน 4 4
  3.2 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 30 30
4.หมวดจริยธรรม 1  – 1
  4.1 หลักจรรยาบรรณ 1  – 1
5. หมวดวิชาฝึกงานภาคสนาม  – 20 20
  5.1 ฝึกปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 20 20
รวม 4 56 60

หมายเหตุ   เพิ่มวิชา การให้คำปรึกษาสำหรับประชาชน จำนวน 2 ชั่วโมง

วิทยากร ได้แก่ นางพิมพ์สุภัค  จันทราชัยโชติ