แต่งหน้า แต่งเล็บ

ประเภทวิชา       คหกรรม
สาขาวิชา          เสริมสวย  

รหัส  ๓๑๕๐3

หลักสูตรแต่งหน้า  แต่งเล็บ                                                             หลักสูตร100ชั่วโมง 

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจในการแต่งหน้า แต่งเล็บ
  2. มีทักษะหรือความชำนาญในการแต่งหน้าแต่งเล็บ
  3. มีเจตคติที่ดีต่อการแต่งหน้า แต่งเล็บ
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบธุรกิจ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา ๓๑๕๐3-๐๑      วิชาการการแต่งหน้า                                  60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ๓๑๕๐3-๐๒      วิชาการการแต่งเล็บ                                   40 ชั่วโมง


 

รหัสวิชา ๓๑๕๐3-๐๑
วิชาการการแต่งหน้า                                     
60ชั่วโมง               ทฤษฎี 6ชั่วโมง(-  นก.)                                      ปฏิบัติ 54ชั่วโมง (2 นก.)
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการใช้อุปกรณ์ในการแต่งหน้า การแต่งหน้าในโอกาสต่าง ๆ และการกำหนดราคาค่าบริการ
  2. ปฏิบัติการแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าแฟชั่นและนวดหน้า
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพช่างเสริมสวย มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สะอาดเรียบร้อย มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความคล่องแคล่ว มั่นใจ  มีใจรักในงานและพร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการใช้อุปกรณ์ในการแต่งหน้า การแต่งหน้ารับปริญญา การแต่งหน้าเจ้าสาว

การแต่งหน้าแฟชั่น  การนวดหน้า  และการกำหนดราคาค่าบริการ

หัวข้อวิชาที่สอน

1.หลักการใช้อุปกรณ์ในการแต่งหน้า                              6ชั่วโมง

2.การแต่งหน้ารับปริญญา                                         12 ชั่วโมง
3.การแต่งหน้าเจ้าสาว                                             12 ชั่วโมง
4.การแต่งหน้าแฟชั่น                                               15ชั่วโมง
5.การนวดหน้า                                                     15ชั่วโมง

แผนการสอน

หัวข้อวิชา สมรรถนะ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

๑.หลักการใช้เครื่องมือในการแต่งหน้า

 

แสดงความรู้เกี่ยว

กับวิธีการใช้เครื่องมือ

และอุปกรณ์แต่งหน้า

 

อุปกรณ์ในการ

แต่งหน้าและการ

บำรุงรักษา

๑. ครีมรองพื้นที่

เหมาะกับสภาพผิว

๒. แป้งฝุ่นใช้ในการแต่งหน้า

๓. ดินสอเขียนคิ้ว

(Eye Brow Pencil)

๔. อายไลเนอร์

(Eye Liner)

๕. มาสคาร่า

(Mascara)

๖. บลัชออน

(Blush on)

๗. ลิปสติก

(Lipstick)

๘.อายแชโดว์

(Eye Shadow)

 

1.อธิบาย

2.สาธิต

3.เอกสารประกอบการสอน

4.ใบความรู้

5.ของจริง

 

 

หัวข้อวิชา สมรรถนะ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

 

 

๙.ครีมนวดหน้า

๑๐.ครีมล้างหน้า

๑๑.ครีมพอกหน้า

 

 

๒. แต่งหน้า

รับปริญญา

 

 

 

 

แสดงความรู้เกี่ยว

กับหลักการแต่งหน้า

รับปริญญา

 

หลักการแต่งหน้า

รับปริญญา

๑. การเลือกโทนสี

ให้เหมาะกับผิว

๒. ขั้นตอนการแต่ง

หน้ารับปริญญา

ปฏิบัติงาน ๑๒

 

 

 

 

๓. แต่งหน้า

เจ้าสาว

แสดงความรู้เกี่ยว

กับหลักการแต่งหน้า

เจ้าสาว

 

หลักการแต่งหน้า

เจ้าสาว

๑. การเลือกโทนสี

ให้เหมาะกับผิว

๒. ขั้นตอนการแต่ง

หน้าเจ้าสาว

ปฏิบัติงาน ๑๒
๔. แต่งหน้า

แฟชั่น

 

 

 

 

 

 

แสดงความรู้เกี่ยว

กับหลักการแต่งหน้า

แฟชั่น

หลักการแต่งหน้า

แฟชั่น

๑. การเลือกโทนสี

ให้เหมาะกับผิว

๒. ขั้นตอนการแต่ง

หน้าแฟชั่นแบบต่างๆ

ปฏิบัติงาน ๑๕

 

 

 

 

 

 

5.หลักการ

นวดหน้า

 

แสดงความรู้เกี่ยว

กับวิธีการใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์นวดหน้า

การขัดหน้า และนวดหน้า

1. การใช้เครื่อง

มือ อุปกรณ์และการ

บำรุงรักษา

๑.1ครีมล้างหน้า

๑.2ครีมนวดหน้า

5.๑.3.ครีมขัดหน้า

5.๑.4.ครีมมาร์กหน้า

5.๑.๖.สำลีแผ่น

5.๑.๗.กระดาษทิชชู

5.๒.ขั้นตอนการขัด

ปฏิบัติงาน 15
รวม ๖๐

 

 

รหัสวิชา ๓๑๕๐3-๐2
วิชาการแต่งเล็บ                                         
40 ชั่วโมง              ทฤษฎี 3ชั่วโมง (-  นก.)                                     ปฏิบัติ 37ชั่วโมง (1 นก.)
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการใช้อุปกรณ์ในการแต่งเล็บ การแต่งเล็บ  การต่อเล็บ  การเขียนลายบนเล็บ (Nail Paint)

และการกำหนดราคาค่าบริการ

  1. ปฏิบัติการแต่งเล็บ การต่อเล็บและการเขียนลายบนเล็บ (Nail Paint)
  2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพช่างเสริมสวย มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สะอาดเรียบร้อย มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความคล่องแคล่วและมั่นใจ  มีใจรักในงานและพร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการใช้อุปกรณ์ในการแต่งเล็บ  การแต่งเล็บ  การต่อเล็บ การเขียนลายบนเล็บ(Nail Paint)และการกำหนดราคาค่าบริการ

หัวข้อวิชาที่สอน

1.หลักการใช้อุปกรณ์ในการแต่งเล็บ                           3  ชั่วโมง

2.การแต่งเล็บ                                                 18  ชั่วโมง
3.การต่อเล็บ การเขียนลายบนเล็บ (Nail Paint)            19  ชั่วโมง

แผนการสอน

หัวข้อวิชา สมรรถนะ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

1. หลักการใช้อุปกรณ์ในการแต่งเล็บ แสดงความรู้

หลักและวิธีการใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์

 

 

 

 

 

หลักการใช้อุปกรณ์ในการ

แต่งเล็บและการบำรุงรักษา

๑.กรรไกรตัดเล็บ

๒.กรรไกรตัดหนัง

๓.ตะไบเล็บ

๔.น้ำยาล้างเล็บ

๕.สีทาเล็บ

๖.สีเคลือบเล็บ

๗.สีอะคริลิก

๘.เล็บปลอม

๙.กะละมังทำเล็บ

1.อธิบาย

2.สาธิต

3.เอกสารประกอบการสอน

4.ใบความรู้

5.ของจริง

 

3

 

 

 

 

 

 

๒.หลักการแต่งเล็บ

 

แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการแต่งเล็บ 1.ขั้นตอนการแต่ง

เล็บมือ,เล็บเท้า

2.ขั้นตอนการตัด

เล็บ,ตะไบเล็บ

3.ขั้นตอนการทาสีเล็บ

ปฏิบัติงาน ๑8
๓.การต่อเล็บและ การเขียนลายบนเล็บ

 

แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการต่อเล็บและเขียนลายบนเล็บ 1.ขั้นตอนการต่อเล็บ

2.ขั้นตอนการเขียนลายบน

เล็บแบบต่างๆ

ปฏิบัติงาน ๑9
รวม 40

 

การวัดและประเมินผล

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพ