ชุดชั้นในสตรี Women’s Lingerie 1 Course

ตัดเย็บยกทรงสตรี บอดี้สูทและกางเกงใน

วิชายกทรง (Bra)

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดเย็บยกทรงตัวสั้นแบบต่างๆและยกทรงตัวยาวแบบต่างๆๆ วิธีการวัดตัว  วิธีการสร้างแบบวิธีการแยกแบบวิธีการการคำนวณผ้าวิธีการวางแบบตัดวิธีการเย็บประกอบตัววิธีการประดับตกแต่งวิธีการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์  วิธีทำความสะอาดเครื่องมือและบริเวณที่ปฏิบัติงาน และข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. งานวัดตัวยกทรงตัวสั้นแบบต่างๆ
 2. งานสร้างแบบยกทรงตัวสั้นแบบต่างๆ
 3. งานแยกแบบยกทรงตัวสั้นแบบต่างๆ
 4. งานการคำนวณผ้าตัดยกทรงตัวสั้นแบบต่างๆ
 5. งานวางแบบตัดยกทรงตัวสั้นแบบต่างๆ
 6. งานเย็บประกอบตัวยกทรงตัวสั้นแบบต่างๆ
 7. งานประดับตกแต่งยกทรงตัวสั้นแบบต่างๆ
 8. งานวัดตัวยกทรงตัวยาวแบบต่างๆ
 9. งานสร้างแบบยกทรงตัวยาวแบบต่างๆ
 10. งานแยกแบบยกทรงตัวยาวแบบต่างๆ
 11. งานการคำนวณผ้าตัดยกทรงตัวยาวแบบต่างๆ
 12. งานวางแบบตัดยกทรงตัวยาวแบบต่างๆ
 13. งานเย็บประกอบตัวยกทรงตัวยาวแบบต่างๆ
 14. งานประดับตกแต่งยกทรงตัวยาวแบบต่างๆ

 

 

 

วิชาบอดี้สูทและกางเกงใน (Bodysuit And Lingerie)

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดเย็บบอดี้สูทแบบต่างๆและกางเกงในแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว  วิธีการสร้างแบบวิธีการแยกแบบวิธีการการคำนวณผ้า  วิธีการวางแบบตัดวิธีการเย็บประกอบตัววิธีการประดับตกแต่งวิธีการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์  วิธีทำความสะอาดเครื่องมือและบริเวณที่ปฏิบัติงาน และข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. งานวัดตัวบอดี้สูทแบบต่างๆ
 2. งานสร้างแบบบอดี้สูทแบบต่างๆ
 3. งานแยกแบบบอดี้สูทแบบต่างๆ
 4. งานการคำนวณผ้าตัดบอดี้สูทแบบต่างๆ
 5. งานวางแบบตัดบอดี้สูทแบบต่างๆ
 6. งานเย็บประกอบตัวบอดี้สูทแบบต่างๆ
 7. งานประดับตกแต่งบอดี้สูทแบบต่างๆ
 8. งานวัดตัวกางเกงในแบบต่างๆ
 9. งานสร้างแบบกางเกงในแบบต่างๆ
 10. งานแยกแบบกางเกงในแบบต่างๆ
 11. งานการคำนวณผ้าตัดกางเกงในแบบต่างๆ
 12. งานวางแบบตัดกางเกงในแบบต่างๆ
 13. งานเย็บประกอบตัวกางเกงในแบบต่างๆ
 14. งานประดับตกแต่งกางเกงในแบบต่างๆ

ผลงานนักศึกษา

  

ครูผู้สอน

นางสาววิราณี  ทิพพิลา