รายละเอียดหลักสูตร

วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในธุรกิจการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager) การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หัวข้อที่สอน

 • ความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
 • การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้บริการ World Wide Web
 • การใช้บริการ Electronic Mail
 • การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
 • การใช้สังคมออนไลน์ (Social Network)
 • การ Upload และ Download และข้อมูล
 • การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)
วิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในธุรกิจการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager) การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หัวข้อวิชาที่สอน

 • ความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
 • การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้บริการ World Wide Web
 • การใช้บริการ Electronic Mail
 • การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
 • การใช้สังคมออนไลน์ (Social Network)
 •  การ Upload และ Download และข้อมูล
 • การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)
วิชาการสร้างเว็บไซต์  

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์ปฏิบัติติดตั้งโปรแกรมลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซต์ จัดรูปแบบ Style sheet และธีม  สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ Upload เว็บไซต์  และโปรโมทระบบ SEO ให้เป็นที่รู้จัก

หัวข้อวิชที่สอน

 • กระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์
 • โครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาและการสร้างเว็บไซต์
 • การออกแบบและกำหนดส่วนประกอบของเว็บเพจ
 • การใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์
 • การติดตั้งและอับโหลด (Upload) เว็บไซต์
 • การบริหารจัดการเว็บไซต์

ครูผู้สอน  นางศุภร  วิเชียรอินทร์