คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ    200 ชั่วโมง

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
  2. มีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติงานการใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำณวน โปรแกรมนำเสนองานเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ

รายวิชาที่สอน

รหัสวิชา 61106-01     วิชาการใช้ระบบปฏิบัติการ        38 ชั่วโมง

รหัสวิชา  61106-02    วิชาโปรแกรมประมวลคำ           54 ชั่วโมง

รหัสวิชา  61106-03    วิชาโปรแกรมตารางคำณวน      54 ชั่วโมง

รหัสวิชา  61106-04    วิชาโปรแกรมนำเสนองาน         54 ชั่วโมง