1。วิชางานดอกไม้ประดิษฐ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุอื่นๆ การคำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
หัวข้อวิชาที่สอน
1. ศึกษาเกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์ตามหลักการ
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
3. การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ
4. การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่นๆ
5. การคำนวณต้นทุนกำหนดราคาและจัดจำหน่าย

2。วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม การออกแบบ ร่างแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม บรรจุภัณฑ์ คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย
หัวข้อวิชาที่สอน
1. ศึกษาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม การออกแบบ ร่างแบบ
2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
3. งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
4. งานบรรจุภัณฑ์ การคำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย

ครูผู้สอน  นางลลิดา   ดวงรัตน์