การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

โครงสร้างหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ รวม
1. หมวดวิชาพื้นฐาน 3 - 3
  1.1 ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดเท้า 1  - 1
  1.2 ความรู้เบื้องต้นและกายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับการนวดเท้า 2 - 2
2. หมวดวิชาการแพทย์แผนไทย - 2 2
  2.1 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น - 2 2
3.หมวดวิชาชีพ  - 34 34
  3.1 การดัดตน - 4 4
  3.2 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - 30 30
4.หมวดจริยธรรม 1  - 1
  4.1 หลักจรรยาบรรณ 1  - 1
5. หมวดวิชาฝึกงานภาคสนาม  - 20 20
  5.1 ฝึกปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ - 20 20
รวม 4 56 60

หมายเหตุ   เพิ่มวิชา การให้คำปรึกษาสำหรับประชาชน จำนวน 2 ชั่วโมง วิทยากร ได้แก่ นางพิมพ์สุภัค  จันทราชัยโชติ

การสมัครเรียน

คลิกสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

หรือสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) ซ.มิตรไมตรี 3 ถ.ประชาสงเคราะห์ 17 ดินแดง กทม. โทร.0 2246 5769, 0 2245 1401 ในวันและเวลาราชการ หลักฐานการสมัครเรียน รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ/ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ /ค่าลงทะเบียนเรียน ชำระในวันรายงานตัว หลักสูตรละ 105 บาท เวลาเรียน จันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า09.00-12.00น. รอบบ่าย13.00-16.00น. รอบค่ำ17.00-20.00น. *กรณีสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์นำหลักฐานพร้อมค่าลงทะเบียนเรียนมายื่นในวันรายงานตัว

ครูผู้สอน

นางสุจิตรา  อินทนพิชิต

นายปรีชา  ภารา