จัดดอกไม้ ใบตอง และแกะสลัก

วิชางานจัดดอกไม้

ศึกษาเกี่ยวกับ งานจัดอกไม้ การออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้ การเก็บรักษา การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆตามหลักสากล คำนวณต้นทุน กำหนดราคา และจัดจำหน่าย ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานจัดอกไม้ การออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้ การเก็บรักษาการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆตามหลักสากล คำนวณต้นทุน กำหนดราคา และจัดจำหน่าย

หัวข้อรายวิชที่สอน
1. ความรู้ทั่วไปในการจัดดอกไม้
2. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
3. การเตรียมดอกไม้ ใบไม้
4. การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐานรูปแบบต่างๆ ตามหลักสากล
5. การเก็บรักษาชิ้นงานและการคำนวณ การกำหนดราคาและจัดจำหน่าย

วิชางานใบตอง

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษาชิ้นงาน การประดิษฐ์ และตกแต่งงานใบตองในโอกาสต่างๆได้ถูกต้อง ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษาชิ้นงาน การประดิษฐ์ และตกแต่งงานใบตองตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน

หัวข้อรายวิชาที่สอน
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานใบตอง
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตอง
3. งานประดิษฐ์ใบตองแบบต่างๆ
4. การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคา

วิชางานแกะสลัก

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ มีทักษะในการแกะสลักผักผลไม้ จัดชิ้นงาน และประดับตกแต่งผลงานแกะสลักผักผลไม้ สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพได้ ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ มีทักษะในการแกะสลักผักผลไม้ จัดชิ้นงาน และประดับตกแต่งผลงานแกะสลักผักผลไม้ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน

หัวข้อรายวิชาที่สอน
1. งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
2. งานแกะสลักผักต่างๆ
3. งานแกะสลักผลไม้ต่างๆ
4. งานจัดตกแต่งและการนำไปใช้
5. งานกำหนดราคาต้นทุน ราคาจัดจำหน่าย

ครูผู้สอน

นายจิรวัฒน์   กาชัย
วิดีโอสาธิตวิธีการจัดดอกบัวบูชาพระทรงตั้ง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

วิดีโอสาธิตวิธีการจัดดอกบัวบูชาพระทรงตั้ง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

สาธิตการแกะสลักนก จากวัสดุฟักทอง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

สาธิตการแกะสลักนก จากวัสดุฟักทอง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย