หลักสูตรออกแบบแฟชั่น 1
Fashion Design 1 Course

หลักสูตร 200 ชั่วโมง หัวข้อวิชาที่สอน วิชาวาดภาพแฟชั่น (Fashion Drawing) วิชาออกแบบเสื้อผ้า (Apparel Design)

ครูผู้สอน

นางสาว ศิริภรณ์  สายเสมา