หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า 150 ชั่วโมง

หลักสูตร 150 ชั่วโมง หัวข้อวิชาที่สอน วิชาวาดภาพแฟชั่น (Fashion Drawing) วิชาออกแบบเสื้อผ้า (Apparel Design)

ครูผู้สอน

นางสาว ศิริภรณ์  สายเสมา