อาหารไทย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รหัสหลักสูตร 31302                                                                      

หลักสูตรอาหารไทย   หลักสูตร 200 ชั่วโมง 

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

 1. มีความรู้ ทักษะในการผลิต การจัดสำรับอาหาร และบริการด้านอาหารไทย
 2. สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาหารไทย
 3. ปฏิบัติงานด้านอาหารไทยในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ
 4. สามารถปฏิบัติงานอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
 5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 6. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31302-01        วิชาอาหารไทย

รหัสวิชา 31302-02        วิชาขนมไทย

วิชาอาหารไทย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการ ประเภทของอาหารไทย การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องเทศ สมุนไพรเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่งอาหาร การเก็บรักษาอาหารการบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย
 2. สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ ใช้วัตถุดิบทดแทน เลือกเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
 3. มีทักษะในการประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ การจัดตกแต่งอาหาร การคิดต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย
 4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องเทศ สมุนไพร การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่งอาหารและการเก็บรักษา การคิดต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำอาหารไทย
 2. หลักและวิธีการทำอาหารไทย
 3. การทำอาหารไทยประเภทต่างๆ       
วิชาขนมไทย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการ ประเภทของขนมไทย การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทของสด ของแห้ง เลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของขนมไทย หลักการ วิธีการและเทคนิคการประกอบขนมไทย การจัดตกแต่งขนมไทย การเก็บรักษาขนมไทย การบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุน กำไรและกำหนดราคาขาย
 2. สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ ใช้วัตถุดิบทดแทน เลือกเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบขนมไทย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
 3. มีทักษะในการประกอบขนมไทยประเภทต่างๆ การจัดตกแต่งขนมไทย การคิดทุน กำไร และกำหนดราคาขาย
 4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานขนมไทย ประเภทของขนมไทย การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทของสด ของแห้ง การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของขนมไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประกอบขนมไทย การจัดตกแต่งขนมไทยและการเก็บรักษา การคิดต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมไทย
 2. การทำขนมไทย                                                                        

 

ครูผู้สอน..น.ส.จงกล คุณเจริญ , น.ส.ประภัสสร สุขสุทธิ์