ชุดสูทสตรี 1

หลักสูตรชุดสูทสตรี 1

หัวข้อวิชา/เนื้อหาสาระ

1.วิชากระโปรงสตรีสำหรับชุดสูท

  • ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บ
  • การสร้างแบบ ปรับแบบกระโปรงสตรีสำหรับชุดสูท
  • การวางแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรีสำหรับชุดสูท

2. วิชาเสื้อเทเลอร์สตรี

  • ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บ
  • การสร้างแบบ ปรับแบบเสื้อเทเลอร์
  • การวางแบบ ตัดเย็บเสื้อเทเลอร์

หมายเหตุ–ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานการตัดเย็บเบื้องต้น

tailoredtailoredsuit

ครูผู้สอน... นางสุปรียา  วงศ์ว่องไว