สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1

สาขาวิชา          แฟชั่นและสิ่งทอ

รหัสหลักสูตร 31106

หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1        หลักสูตร  200  ชั่วโมง 

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด

มีทักษะในการสร้างแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31106-01          วิชาพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด

รหัสวิชา 31106-02          วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

วิชาพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด  

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานโครงสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและแยกแบบเสื้อ กระโปรง ชุดติดกันและกางเกงสตรี
 3. ตระหนักและมีกิจนิสัยในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานโครงสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี การสร้างแบบและแยกแบบเสื้อ กระโปรงชุดติดกัน และกางเกงสตรีแบบต่าง ๆ การวางแบบตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัดเสื้อผ้าสตรี

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. พื้นฐานโครงสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
 2. การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
 3. การสร้างและแยกแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
 4. การวางแบบตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แบบเสื้อผ้า ส่วนประกอบต่าง ๆ ในตัวเสื้อ สร้างและแยกแบบตัด  การลองตัวแก้ไขแบบตัด การเย็บประกอบชิ้นส่วนเสื้อผ้าต้นแบบ
 2. มีทักษะในการสร้างและแยกแบบตัด การวางแบบตัด ลองตัวและแก้ไขแบบตัดเสื้อผ้าต้นแบบ การเย็บประกอบชิ้นส่วนเสื้อผ้าต้นแบบ
 3. ตระหนักและมีกิจนิสัยในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบเสื้อ ส่วนประกอบต่าง ๆ ในตัวเสื้อผ้าต้นแบบ วัสดุตกแต่ง การสร้างและแยกแบบตัดเสื้อต้นแบบ การวางแบบ ลองตัวและแก้ไขปรับปรุงแบบตัดเสื้อผ้าต้นแบบ การเย็บประกอบชิ้นส่วนเสื้อผ้าต้นแบบ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. การวิเคราะห์แบบเสื้อส่วนประกอบต่าง ๆ ในตัวเสื้อผ้าต้นแบบ
 2. การสร้างและแยกแบบตัดเสื้อผ้าต้นแบบ
 3. การวางแบบลองตัวและแก้ไขปรับปรุงแบบตัดเสื้อผ้าต้นแบบ
 4. การเย็บประกอบชิ้นส่วนเสื้อผ้าต้นแบบ

 

pattenmaking4patterncourse

ครูผู้สอน...นางอารีย์ ลพานุสรณ์