ชุดโอกาสพิเศษ1

สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ

รหัส  31109

หลักสูตรชุดโอกาสพิเศษ 1       หลักสูตร   200  ชั่วโมง        

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยและชุดวิวาห์-ราตรี
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยและชุดวิวาห์-ราตรี
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31109-01          วิชาชุดไทย

รหัสวิชา 31109-02        วิชาชุดวิวาห์-ราตรี

วิชาชุดไทย    100 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. เข้าใจ ชนิด ลักษณะชุดไทยแบบต่าง ๆ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ
 2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอน การวัดตัว การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมแบบต่าง ๆ
 3. มีทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมแบบต่าง ๆ
 4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 5. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน
 6. เป็นคนช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
 7. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การตัดเย็บเบื้องต้น ชนิด ลักษณะชุดไทย วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ การสร้างแบบตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมแบบต่าง ๆ    การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบและเครื่องตกแต่งชุดไทยแบบต่าง ๆ การตัด การเย็บ การลองตัว และการแก้ไข ข้อบกพร่องชุดไทยพระราชนิยม และชุดไทยประยุกต์

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชุดไทยและการวัดตัวเพื่อการตัดชุดไทย
 3. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
 4. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยประยุกต์
วิชาชุดวิวาห์-ราตรี     100 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. เข้าใจการเตรียมเครื่องมือก่อนใช้ การใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษา
 2. เข้าใจการเลือกผ้า คำนวณผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี
 3. มีทักษะการสร้างแบบและตัดเย็บชุดราตรีสั้น-ยาว
 4. มีทักษะการสร้างแบบและตัดเย็บชุดวิวาห์แบบสากล
 5. มีทักษะในการประดับตกแต่งชุดวิวาห์-ราตรี
 6. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา  การเลือกผ้า  คำนวณผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บชุดวิวาห์ ชุดราตรี  การสร้างแบบ  ปรับแบบ  แยกแบบตัดชุดวิวาห์แบบสากล และชุดราตรีแบบสั้น-ยาว  การประดับตกแต่งชุดวิวาห์-ราตรี

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
 2. การเลือกผ้า คำนวณผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บชุดวิวาห์ ชุดราตรี
 3. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดราตรีแบบสั้น-ยาว
 4. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดวิวาห์แบบสากล
 5. การประดับตกแต่งชุดวิวาห์ ชุดราตรีoccasionaldress2
ครูผู้สอน...น.ส.วิราณี   ทิพพิลา