งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

สาขาวิชา ศิลปะประดิษฐ์

รหัส 31402

หลักสูตร งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม    หลักสูตร  200  ชั่วโมง

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจ หลักการจัดดอกไม้ งานใบตอง งานแกะสลัก ผัก ผลไม้
 2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้วัสดุ – อุปกรณ์
 3. ปฏิบัติงานดอกไม้ ใบตอง แกะสลักผักผลไม้ สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
 4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา   31402-01   วิชางานดอกไม้ประดิษฐ์

รหัสวิชา   31402-02    วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

รหัสวิชา   31402-03   วิชาบรรจุภัณฑ์งานคหกรรม

วิชางานดอกไม้ประดิษฐ์

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. ศึกษาเกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์  การใช้วัสดุอุปกรณ์และบำรุงรักษา  การประดิษฐ์และจัดตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ การคำนวณต้นทุน
 2. มีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้แบบ ต่างๆ บรรจุภัณฑ์ คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย
 3. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความประณีต ประหยัด สะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุอื่นๆ การคำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ศึกษาเกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์ตามหลักการ
 2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
 3. การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ
 4. การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่นๆ
 5. การคำนวณต้นทุนกำหนดราคาและจัดจำหน่าย 
วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. ศึกษาเกี่ยวกับประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์และเครื่องมือประดิษฐ์ งานตามสมัยนิยม งานบรรจุภัณฑ์ การคำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย
 2. มีทักษะในงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม บรรจุภัณฑ์ คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย
 3. ปฏิบัติงานงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความประณีต ประหยัด สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม การออกแบบ  ร่างแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม บรรจุภัณฑ์  คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ศึกษาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม การออกแบบ ร่างแบบ
 2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
 3. งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
 4. งานบรรจุภัณฑ์ การคำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย

002

ครูผู้สอน...นางลลิดา  ดวงรัตน์