จัดดอกไม้ ใบตอง และแกะสลัก

สาขาวิชาศิลปะปะดิษฐ์

รหัส 31401

หลักสูตร จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก    หลักสูตร  200  ชั่วโมง

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจ หลักการจัดดอกไม้ งานใบตอง งานแกะสลัก ผัก ผลไม้ รม
 2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้วัสดุ – อุปกรณ์
 3. ปฏิบัติงานดอกไม้ ใบตอง แกะสลักผักผลไม้ สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
 4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา  31401-01       วิชางานจัดดอกไม้

รหัสวิชา  31401-02       วิชางานใบตอง

รหัสวิชา  31401-03       วิชางานแกะสลักผักผลไม้

 

วิชางานจัดดอกไม้

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. ศึกษาเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ หลักการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  การเตรียมดอกไม้ ใบไม้ การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐานรูปแบบต่างๆตามหลักสากล  การเก็บรักษาชิ้นงาน  การคำนวณต้นทุน  กำหนดราคาและจัดจำหน่าย
 2. มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมดอกไม่ใบไม้ การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐานแบบต่างๆ  การเก็บรักษาชิ้นงาน  การคำนวณต้นทุน  กำหนดราคาและจัดจำหน่าย
 3. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เตรียมดอกไม้ใบไม้ จัดดอกไม้ตามหลักสากล เก็บรักษา คำนวณ กำหนดราคาจัดจำหน่าย

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้ทั่วไปในการจัดดอกไม้
 2. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
 3. การเตรียมดอกไม้ ใบไม้
 4. การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐานรูปแบบต่างๆตามหลักสากล
 5. การเก็บรักษาชิ้นงานและการคำนวณต้นทุนการกำหนดราคาและจัดจำหน่าย
วิชางานใบตอง

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. ศึกษาการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และการเก็บรักษาชิ้นงาน การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคา
 2. มีทักษะในการประดิษฐ์ และตกแต่งงานใบตองที่ใช้ในโอกาสต่างๆ
 3. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษาชิ้นงาน การประดิษฐ์ และตกแต่งงานใบตองในโอกาสต่างๆ สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานใบตอง
 2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตอง
 3. งานประดิษฐ์ใบตองแบบต่างๆ
 4. การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคา

flower_arranging

carving05

ครูผู้สอน...นายจิราวัฒน์ กาชัย