ซอยผมสตรี

สาขาวิชา เสริมสวย   รหัส  31502

หลักสูตรซอยผมสตรี    หลักสูตร    200 ชั่วโมง 

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในการซอยผม การทำเคมีผม
 2. มีทักษะหรือความชำนาญในการซอยผม การทำเคมีผม
 3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
 4. สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบธุรกิจ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31502-01    วิชาการตัดซอยผม    105 ชั่วโมง

รหัสวิชา 31502-02    วิชาการทำเคมีผม     95 ชั่วโมง

วิชาการตัดซอยผม                                   

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการใช้เครื่องมือในการซอยผม หลักการแบ่งผม การซอยผมทรงต่าง ๆ และการกำหนดราคาค่าบริการ
 2. ปฏิบัติการซอยผมทรงต่าง ๆ
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพช่างเสริมสวย มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สะอาดเรียบร้อย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความคล่องแคล่วและมั่นใจ  มีใจรักในงานและพร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการใช้เครื่องมือในการซอยผม  หลักการแบ่งผม  การซอยผมทรงบ็อบ  การซอยผมทรงมอส  การซอยผมทรงฟาร่าห์  การซอยผมทรงเสย  และการกำหนดราคาค่าบริการ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. หลักการใช้เครื่องมือในการซอยผม
 2. หลักการแบ่งผม
 3. การซอยผมทรงบ็อบ
 4. การซอยผมทรงมอส
 5. การซอยผมทรงฟาร่าห์
 6. การซอยผมทรงเสย
วิชาการทำเคมีผม

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนสีผม การย้อมผม การฟอกสีผม (HILIGHT)  การยืดผมถาวร
 2. การทำทรีทเม้นต์และสปาผม และการกำหนดราคาค่าบริการ
 3. ปฏิบัติการ เปลี่ยนสีผม ย้อมผม ฟอกสีผม (HILIGHT)  ยืดผมถาวร ทรีทเม้นต์ และสปาผม
 4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพช่างเสริมสวย มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สะอาดเรียบร้อย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความคล่องแคล่วและมั่นใจ  มีใจรักในงานและพร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนสีผมและการย้อมผม  การฟอกสีผม(HILIGHT)

การยืดผมถาวร  การทรีทเม้นต์และสปาผม และการกำหนดราคาค่าบริการ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. การเปลี่ยนสีผมและการย้อมผม
 2. การฟอกสีผม (HILIGHT)
 3. การยืดผมถาวร
 4. การทำทรีทเมนต์และสปาผม

beauty_hair3

ครูผู้สอน..นางวันเพ็ญ เขียวแจ่ม,นายเกรียงไกร กลิ่นเกสร