ออกแบบแฟชั่น1

สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ

หลักสูตรออกแบบแฟชั่น 1     หลักสูตร   200   ชั่วโมง

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพื้นฐานการวาดภาพแฟชั่นเพื่อการแสดงแบบเสื้อผ้า
 2. มีทักษะในการระบายสีเสื้อผ้าเสื้อผ้าประกอบโครงร่างหุ่นแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อผ้า
 3. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกแบบเสื้อผ้า
 4. สามารถออกแบบเสื้อผ้าและนำเสนอผลงานการออกแบบได้
 5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 6. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31108-01     วิชาการวาดภาพแฟชั่น

รหัสวิชา 31108-02     วิชาการออกแบบเสื้อผ้า

วิชาการวาดภาพแฟชั่น     

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวาดโครงร่างหุ่นแฟชั่นและการวาดโครงร่างหุ่นแฟชั่นอิริยาบถต่างๆเพื่อแสดงแบบ
 2. มีทักษะในการวาดโครงร่างหุ่นแฟชั่นอิริยาบถต่างๆเพื่อแสดงแบบ
 3. มีทักษะในการวาดองค์ประกอบของเสื้อผ้า และโครงร่างหุ่นแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อผ้า
 4. มีทักษะในการวาดรายละเอียดของผ้า
 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวงจรสีเบื้องต้น
 6. มีทักษะในการระบายสีเสื้อผ้าประกอบหุ่นโครงร่างหุ่นแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อผ้า
 7. มีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ในการวาดภาพแฟชั่น
 8. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 9. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเส้นชนิดต่างๆ และหลักการวาดหุ่นแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อและองค์ประกอบของเสื้อผ้า การวาดคอเสื้อ ปกเสื้อ แขนเสื้อ กระโปรง กางเกงและการวาดเสื้อผ้าแบบต่างๆประกอบโครงร่างหุ่น การระบายสี

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. การวาดหุ่นแฟชั่น Fashion Figure Drawing
 2. การวาดเสื้อผ้าBasic Garments
 3. การวาดรายละเอียดของผ้า fashion drawing –Fabrics
 4. การระบายสีColoring Technique
วิชาการออกแบบเสื้อผ้า 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา วิวัฒนาการของแฟชั่น
 2. รู้และเข้าใจชนิดและประเภทของแฟชั่น
 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการออกแบบเสื้อผ้า
 4. รู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกแบบเสื้อผ้า
 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของแฟชั่น
 6. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผ้า  สร้างแฟ้มสะสมผลงาน การนำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อผ้าให้สวยงามและมีเอกลักษณ์
 7. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 8. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความเป็นมาวิวัฒนาการของแฟชั่น ชนิดและประเภทของแฟชั่น องค์ประกอบต่างๆของการออกแบบเสื้อผ้า และหลักการออกแบบเสื้อผ้า

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. วิวัฒนาการของแฟชั่น Fashion Development
 2. องค์ประกอบของการออกแบบเสื้อผ้า Element of Fashion Design
 3. หลักการออกแบบเสื้อผ้าPrinciples of Fashion Design
 4. เรียนรู้เรื่องทิศแนวทางของแฟชั่น Trend Application
 5. การสร้างและพัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน Fashion Potrtfolio

Page01

üVá¿¢f€B§Ö-c›ˆ‘Mnyᄹߑ[dÇ‚ÅúÏÕ1ñö{Ü+c½ÆÂàÐÑ»o¸9:{" “ &…šìâ}`ë¹÷}QÌêý2·a€ÆŠ¯ í>­uæVÖ1ûwWêïö.o¥gŒÎƒ]ùCÔ¸‹1­È¿"ÖÙsşk³èÜÝïý-,õ6Ùg§úÓt:p¾°YÔ:m–ý¯¢Pֆ×U®­/y´7f)¯emÛ¿c¶oÕޑ}4 ë8lŊ¨®†·kZÓcÛcZæ»Ýú[,ßþê3r‡y}Œ‘áÆ=#/T„OËÅýfx7`QêT7=¾³™2ûCœàÓô½¬¹Õ*9ßW]sƒqö²šš5n{½Žk=3vÛ,Ù³ùË?žÿE³óú&Š«`«Ó”µ­h“;Z6óý•Èu+z­Y8Vuè-uTgÖæÒ×9¯u—4í}Vú_£gÙÿëv¢O¶È„8ø€G¨G¬¿ºÏþfõ_û’ï¿ÿ|Ò×üÍÇÿçšÏó-ÿÒ©#ÇãìWOÝ/ÿÒîÙÕ±­È¿QÛqÜýÔ¸5Óô_MßÍ[_õ^s›]n¶Á¶¶jçj`ÎÑ©[~Ch.½þ‹··ÓeNh.'ÚÚüŸcìºÏ£üҍ7-Õ¯64´CÉykËEÛú&¹›¶{RÓP’( tºEnN-¸Þ†÷Ö-³Ñ}Y#s,‹[üÓ½Ÿ¥ú¤íù}xåÜËq«¾Œk†ž­E®Û]ݶ¬ìý+=VÏð+£ê·õöYÓ]„꽃$[¼^å¡Å¹?@ɂ?£~o ‹‡ÔßÔ2Î/K¾œkX4šÛ$æ°X+ýÄ&}JÌvyê–àXok·l&¹| «uÌØçýS}k¼³;0q韋OþMgÚ}VÕù'Ž8ܙìÇ¡–Úù'ß?º>º¾@ïñõòüÛrÝÓöºÛ]i'&ƒq.Ýüþç;_¤½w¡ãect>Ÿ˜Ð̚k¹­!À8w½¾ÔAšÅm“Ì0ÿ57í ¥¾:ˆ×üç)x¢=…1X£ÞÛN n¨£¿ŠâÆ}}?¨àåÜÐúŽ;Ú z„¿ÝNçû[ìwÓwÐ]iÏɉ֘'ÿ"qnKÉÆƽÃÚ •@žòô§8‘^ §ø ;ÜeñãÂñ½'ëXêŸYéûum酏Þ1Í­±ºÕ±Ÿ¥«wª÷þvW[ƒ¸cY‘V=Íqp«Ôk^E`{¶’×~‰nÿôk;¬åátÌìUÓ0Þü¡í榇‡c6

ครูผู้สอน น.ส.ศิริภรณ์ สายเสมา
เฟสบุค แฟนเพจ: Fashin Drawing Class
บล็อก: Fashion drawing for beginners