แต่งผมสตรี

สาขาวิชาเสริมสวย    รหัส  31501

หลักสูตรแต่งผมสตรี     หลักสูตร  200 ชั่วโมง

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของช่างเสริมสวย
 2. มีความรู้ความเข้าใจในการสระผมการจัดแต่งทรงผม การเกล้าผม การม้วนผม
 3. มีทักษะและความชำนาญในการสระผม การจัดแต่งทรงผม การเกล้าผม การม้วนผม
 4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
 5. สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบธุรกิจ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31501-01    วิชาสระผมและการจัดแต่งทรงผม

รหัสวิชา 31501-02    วิชาการเกล้าผมพื้นฐาน

รหัสวิชา 31501-03     วิชาการม้วนผม

วิชาสระผมและการจัดแต่งทรงผม 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการช่างเสริมสวย การป้องกันโรคเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ การเลือกใช้แชมพู หลักการสระผมและการนวดศีรษะ  การจัดแต่งทรงผม และการกำหนดราคาค่าบริการ
 2. ปฏิบัติการสระผมและการนวดศีรษะ
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพช่างเสริมสวย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สะอาดเรียบร้อย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความคล่องแคล่วและมั่นใจ มีใจรักในงานและพร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการของช่างเสริมสวย ศึกษาหลักการและปฏิบัติการป้องกันโรคเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ การเลือกใช้แชมพู การสระผมและการนวดศีรษะ  การจัดแต่งทรงผม  และการกำหนดราคาค่าบริการ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. หลักการความเป็นช่างเสริมสวย
 2. การป้องกันโรคเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะและการเลือกใช้แชมพู
 3. การสระผมและการนวดศีรษะ
 4. การจัดแต่งทรงผม
วิชาการเกล้าผมพื้นฐาน      

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการเกล้าผมทรงพื้นฐานและการกำหนดราคาค่าบริการ
 2. ปฏิบัติการเกล้าผมทรงพื้นฐาน
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพช่างเสริมสวย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สะอาดเรียบร้อย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความคล่องแคล่ว มั่นใจมีใจรักในงานและพร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกล้าผมทรงมิดี้จุก  ทรงมวยสูง  ทรงกล้วยหอม หรือ ทรงมวยต่ำแบบถักเปียและการกำหนดราคาค่าบริการ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. การเกล้าทรงมิดี้จุก
 2. การเกล้าผมทรงมวยสูง
 3. การเกล้าผมทรงกล้วยหอม
 4. การเกล้าผมทรงมวยต่ำและถักเปีย
วิชาการม้วนผม  

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการม้วนผมและการกำหนดราคาค่าบริการ
 2. ปฏิบัติการม้วนโรล ม้วนแกน  และการม้วนก้นหอย
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพช่างเสริมสวย มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สะอาดเรียบร้อย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความคล่องแคล่วและมั่นใจ  มีใจรักในงานและพร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการม้วนโรล การม้วนแกน การม้วนก้นหอยและการกำหนดราคาค่าบริการ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. การม้วนโรล
 2. การม้วนแกน
 3. การม้วนก้นหอย

beauty_class2

ครูผู้สอน..นางวันเพ็ญ เขียวแจ่ม,นายเกรียงไกร กลิ่นเกสร