คอมพิวเตอร์

หลักสูตร คอมพิวเตอร์   200 ชั่วโมง

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ หลักสูตร    200 ชั่วโมง

computer2