เสื้อผ้าสตรี 4

สาขาวิชา        แฟชั่นและสิ่งทอ

รหัสหลักสูตร31104

หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี4        หลักสูตร  200ชั่วโมง  

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีและกางเกงสตรี
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีและกางเกงสตรี
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31102-01     วิชาเสื้อสตรี

รหัสวิชา 31101-02     วิชากางเกงสตรี

วิชาเสื้อสตรี           100 ชั่วโมง     

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. ศึกษาหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อสตรี
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาชนิดและลักษณะเสื้อสตรี การเลือกและคำนวณวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดเย็บ และการบำรุงรักษาการสร้างและแยกแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบตัวเสื้อการตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 2. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีไม่มีปก
 3. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีมีปก
วิชากางเกงสตรี           100 ชั่วโมง   

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ สร้างแบบและตัดเย็บกางเกงสตรี
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงสตรี
 3. ตระหนักและมีกิจนิสัยในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกางเกงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างและแยกแบบตัดกางเกงสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบของตัวกางเกงสตรี การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกางเกงสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บกางเกงสตรี
 2. กระโปรงกางเกง
 3. กางเกงขายาว 2 จีบปล่อย
 4. กางเกงขายาวไม่มีเกล็ด

 

pants

ครูผู้สอน...นางสุปรียา   วงศ์ว่องไว