เสื้อผ้าสตรี 3

สาขาวิชา        แฟชั่นและสิ่งทอ

รหัสหลักสูตร31103

หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี3        หลักสูตร  200ชั่วโมง  (ท 2 นก. ป 4 นก.)

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงและเสื้อสตรี
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงและเสื้อสตรี
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31101-01          วิชากระโปรงสตรี

รหัสวิชา 31102-01          วิชาเสื้อสตรี

วิชากระโปรงสตรี                     

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรี
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรี
 3. ตระหนักและมีกิจนิสัยในการำงาน
 4. สามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกระโปรง

สตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างแบบและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบให้เหมาะสมกับ

รูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบกระโปรงสตรี การวางแบบและการตัดเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่อง

กระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บกระโปรงสตรี
 2. กระโปรงทรงมาตรฐาน
 3. กระโปรงแยกบาน
 4. กระโปรงย้วย
 5. กระโปรงแยกชิ้น
 6. กระโปรงจีบ
วิชาเสื้อสตรี   

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. ศึกษาหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อสตรี
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาชนิดและลักษณะเสื้อสตรี การเลือกและคำนวณวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดเย็บ และการบำรุงรักษา

การสร้างและแยกแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบตัวเสื้อ

การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 2. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีไม่มีปก
 3. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีมีปก

IMG_4280dressmaking2

ครูผู้สอน นางทิพวัลย์  ชื่นมาลา  เฟสบุค: https://www.facebook.com/natchaya.chuenmala