เสื้อผ้าสตรี 2

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ    รหัสหลักสูตร31102

หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 2     หลักสูตร  200  ชั่วโมง (ท 2 นก. ป 6 นก.)

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีและชุดติดกัน
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีและชุดติดกัน
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31102-01  วิชาเสื้อสตรี            100 ชั่วโมง

รหัสวิชา 31102-02  วิชาชุดติดกัน          100 ชั่วโมง

วิชาเสื้อสตรี

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. ศึกษาหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อสตรี
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาชนิดและลักษณะเสื้อสตรี การเลือกและคำนวณวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดเย็บ และการบำรุงรักษาการสร้างและแยกแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่าง ๆการปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบตัวเสื้อการตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 2. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีไม่มีปก
 3. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีมีปก
วิชาชุดติดกัน

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บชุดติดกัน สร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกัน
 2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกัน
 3. ตระหนักและมีกิจนิสัยในการทำงาน
 4. สามารถนำความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บชุดติดกันแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างและแยกแบบตัดชุดติดกันแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบของชุดติดกัน การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องชุดติดกันแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บชุดติดกัน
 2. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อ
 3. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบตัดต่อ

dress4maxidressFB

ครูผู้สอน นางจินตนา ทดแทนคุณ facebook:จินตนา ทดแทนคุณ