บาติก

สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม

รหัสหลักสูตร 41301                                                            

หลักสูตรบาติก (Batik)   200 ชั่วโมง

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

 1. เกิดความรู้และทักษะด้านหลักทฤษฎีสี หลักการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุ รูปแบบทางทัศนศิลป์ หลักการดำเนินธุรกิจบาติก (Batik) ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เกิดความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบาติก (Batik) ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 3. เกิดความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพบาติก (Batik)
 4. เกิดความรู้และทักษะในงานผลิตและบริการบาติก (Batik) ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะ ครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่น
 6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพบาติก (Batik)
 7. สามารถปฏิบัติงานด้านบาติก (Batik) และประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 41301-01        วิชาบาติกขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา 41301-02        วิชาบาติกสร้างสรรค์

รหัสวิชา 41301-03        วิชาบาติกเครื่องแต่งกาย และธุรกิจบาติก

วิชาบาติกขั้นพื้นฐาน (Introduction to Batik)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักทฤษฎีสีจากแม่สีแสง หลักการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุกับรูปแบบทางทัศนศิลป์
 2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวาดเขียนได้เหมาะสมกับกระบวนการ
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สร้างเอกสาร การสืบค้นจัดเก็บข้อมูล
 4. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
 5. เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 6. เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีสีจากแม่สีแสง หลักการจัดวาง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุ รูปแบบทางทัศนศิลป์ ตามหลักองค์ประกอบศิลปะ การเลือกใช้อุปกรณ์และวัสดุเครื่องมือการวาดเขียนพื้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สร้างเอกสาร การสืบค้นจัดเก็บข้อมูล และฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพื้นฐานในการทำงาน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ทฤษฏีสีในงานผ้าบาติก
 2. องค์ประกอบศิลปะ
 3. การวาดเขียนพื้นฐาน
 4. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 5. พื้นฐานการทำผ้าบาติก
 6. การอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. ความปลอดภัยในอาชีพ
วิชาบาติกสร้างสรรค์ (Creative Batik)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. สามารถคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ทำงานผ้าบาติกให้ได้ตามจุดประสงค์ที่กำหนด
 2. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการทำผ้าบาติกบนผ้าผืนและผ้าสำเร็จรูปได้

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในงานบาติก กระบวนการทำผ้าบาติกบนวัสดุผ้าผืนและผ้าสำเร็จรูป รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ทำผ้าบาติกให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. การทำผ้าเช็ดหน้าบาติก
 2. การทำหมอนอิงบาติก

batik4

ครูผู้สอน...น.ส.ชัญญาภัค รัตนกำพล