ตัดผมสุภาพบุรุษ

สาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ    รหัสหลักสูตร 31601

หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ      หลักสูตร200 ชั่วโมง

จุดประสงค์หลักสูตรเพื่อให้

1.มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพตัดผมสุภาพบุรุษและซอยผมสุภาพบุรุษ

2.มีทักษะในการตัดผมทรงสูง ทรงกลาง การกันแต่งรูปทรง ซอยผมแฟชั่นชาย จัดแต่งทรงผมและเปลี่ยนสีผม

3.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการตัดผมทรงสูง ทรงกลาง การใช้มีดโกน ซอยผมแฟชั่นชาย จัดแต่งทรงผม

และเปลี่ยนสีผม

4.สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพได้

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา31601-01   วิชาตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง

รหัสวิชา31601-02   วิชาตัดผมสุภาพบุรุษทรงรองทรง

รหัสวิชา31601-03   วิชาการใช้มีดโกน

วิชาตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบัญญัติของช่างแต่งผม เครื่องมืออุปกรณ์ การตัดผมสุภาพบุรุษและซอยผมสุภาพบุรุษ
 2. ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศรัทธาในอาชีพความรับผิดชอบ ช่างสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทศบัญญัติ ในเรื่องของกฎระเบียบการเปิดร้านตัดผมสุภาพบุรุษ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ในการตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์
 2. ทรงนักเรียน
 3. ทรงรองหวี
วิชาตัดผมสุภาพบุรุษทรงรองทรง

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบัญญัติของช่างแต่งผม เครื่องมืออุปกรณ์ การตัดผมสุภาพบุรุษ และซอยผมสุภาพบุรุษ
 2. ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศรัทธาในอาชีพความรับผิดชอบ ช่างสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทศบัญญัติ ในเรื่องของกฎระเบียบการเปิดร้านตัดผมสุภาพบุรุษ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ในการตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ทรงรองทรงสูง
 2. ทรงรองทรงต่ำ
 วิชาการใช้มีดโกน

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบัญญัติของช่างแต่งผม เครื่องมืออุปกรณ์ การตัดผมสุภาพบุรุษ และซอยผมสุภาพบุรุษ
 2. ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศรัทธาในอาชีพความรับผิดชอบ ช่างสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทศบัญญัติ ในเรื่องของกฎระเบียบการเปิดร้านตัดผมสุภาพบุรุษ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ในการตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. โครงสร้างรูปศีรษะ รูปใบหน้าลักษณะเส้นผม
 2. การกันรูปทรงผมการกันหน้า การโกนหนวดเครา

barber9barber10

ครูผู้สอน...นายสัณหกิจ วิจิตรศีลธรรม,นายจำนงค์ โพธิ์ชัย