ขนมอบ

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ

รหัสหลักสูตร 31301                                                                      

หลักสูตรขนมอบ       หลักสูตร 200 ชั่วโมง

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

 1. มีความรู้ ทักษะในการผลิต และบริการด้านขนมอบ
 2. สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานขนมอบ
 3. ปฏิบัติงานด้านขนมอบในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ
 4. สามารถปฏิบัติงานขนมอบตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
 5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 6. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31301-01      วิชาคุกกี้และเค้ก

รหัสวิชา 31301-02      วิชาขนมปัง พาย และโดนัท

วิชาคุกกี้และเค้ก

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการ เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ลักษณะที่ดี เทคนิคการทำคุกกี้การทำเค้กและการแต่งหน้าเค้กพื้นฐาน การเก็บรักษาคุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก ก่อนและหลังการบรรจุการบรรจุภัณฑ์
 2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการบรรจุ
 3. มีทักษะในการทำคุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้กพื้นฐาน การเก็บรักษาคุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้กก่อนและหลังการบรรจุ การบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย
 4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้กพื้นฐาน หลักและวิธีการทำ การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของคุกกี้และเค้ก เทคนิคการทำคุกกี้

เค้กและการแต่งหน้าเค้กพื้นฐาน การเก็บรักษาก่อนและหลังการบรรจุ การบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุน กำไร และการจัดจำหน่าย

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้และเค้ก
 2. หลักและวิธีการทำคุกกี้
 3. การทำคุกกี้
 4. หลักและวิธีการทำเค้ก
 5. การทำเค้ก
วิชาขนมปัง พาย และโดนัท

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการ เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ลักษณะที่ดี เทคนิคการทำขนมปัง พาย และโดนัท การเก็บรักษาขนมปัง พาย และโดนัท ก่อนและหลังการบรรจุ การบรรจุภัณฑ์
 2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการบรรจุ
 3. มีทักษะในการทำขนมปัง พาย และโดนัท การเก็บรักษาขนมปัง พาย และโดนัทก่อนและหลังการบรรจุการบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย
 4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปัง พาย และโดนัท หลักและวิธีการทำ การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของขนมปัง พาย และโดนัท เทคนิคการทำขนมปัง พาย และโดนัท การเก็บรักษาก่อนและหลังการบรรจุ การบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุน กำไร และกำหนดราคาขาย

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปัง พาย และโดนัท
 2. หลักและวิธีการทำขนมปัง
 3. การทำขนมปัง
 4. การทำโดนัท
 5. หลักและวิธีการทำพาย
 6. การทำพาย

bakery

ครูผู้สอน..น.ส.จงกล คุณเจริญ , น.ส.ประภัสสร สุขสุทธิ์