เสื้อผ้าสตรี 2

หลักสูตร เสื้อผ้าสตรี  2    Women’s Clothing 2 Course
หลักสูตร   200 ชั่วโมง
รายวิชาที่สอน
1.วิชาเสื้อสตรี        100  ชั่วโมง
2.วิชาชุดติดกัน     100  ชั่วโมง

เปิดสอนรอบเช้า และ รอบบ่าย

1.วิชาเสื้อสตรี

ศึกษาชนิดและลักษณะเสื้อสตรี การเลือกและคำนวณวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดเย็บ และการบำรุงรักษา  การสร้างและแยกแบบตัดเสื้อสตรีการปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบตัวเสื้อ การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

  • ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
  • การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีไม่มีปก
  • การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีมีปก

2. วิชาชุดติดกัน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ ชุดติดกันแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างและแยแบบตัดชุดติดกันแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบของชุดติดกัน การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องชุดติดกันแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

  • ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บชุดติดกัน
  • การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อ
  • การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบตัดต่อ

ผลงานนักศึกษา

ครูผู้สอน นางจินตนา ทดแทนคุณ