หลักสูตรเสื้อสตรี
Women’s Blouses Course
หลักสูตร 200 ชั่วโมง

คลิกสมัครเรียน

คำอธิบายหลักสูตร

        ศึกษาเกี่ยวกับชื่อ หน้าที่ วิธีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ หลักการพื้นฐานการตัดเย็บ วิธีการวัดตัว วิธีการสร้างแบบ วิธีการปรับแบบ วิธีการแยกแบบ วิธีการตัดผ้า วิธีการเย็บเสื้อสตรี วิธีการลองเสื้อ และวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี วิธีการทำความสะอาดเครื่องมือและบริเวณที่ปฏิบัติงานและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานการตัดเย็บ งานใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ งานเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ งานคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ งานวัดตัว งานสร้างแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ งานปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง งานแยกแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่างๆ  งานตัดเสื้อสตรีแบบต่างๆ งานเย็บเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ งานลองตัวเสื้อสตรีแบบต่างๆ และงานแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชา/งานที่สอน

 1.  งานใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
 2.  งานพื้นฐานการตัดเย็บ
 3.  งานการเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ
 4.  งานคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ
 5.  งานการวัดตัว
 6.  งานสร้างแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ
 7.  งานปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง
 8.  งานแยกแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่างๆ
 9.  งานวางแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ
 10.  งานเย็บเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ
 11.  งานลองตัวเสื้อสตรี
 12.  งานแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ

ผลงานนักศึกษา

    

ครูผู้สอน

นางทิพวัลย์ ชื่นมาลา