หลักสูตรเสื้อสตรี
Women’s Clothing 3 Course
หลักสูตร 200 ชั่วโมง

คลิกสมัครเรียน

รายวิชาที่สอน

1. วิชากระโปรงสตรี 2.วิชาเสื้อสตรี

วิชากระโปรงสตรี

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างแบบและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ  การปรับแบบ ให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบกระโปรงสตรี การวางแบบและการเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชา

  1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บกระโปรงสตรี     
  2. กระโปรงทรงมาตรฐาน
  3. กระโปรงแยกบาน
  4. กระโปรงย้วย
  5. กระโปรงแยกชิ้น
  6. กระโปรงจีบ

 

 

วิชาวิชาเสื้อสตรี

ศึกษาชนิดและลักษณะเสื้อสตรี การเลือกและคำนวณวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดเย็บ และการบำรุงรักษา  การสร้างและแยกแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบ  ตัวเสื้อ การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

  1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
  2. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีไม่มีปก
  3. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีมีปก

 

ผลงานนักศึกษา

    

ครูผู้สอน

นางทิพวัลย์ ชื่นมาลา