วิชาบาติกขั้นพื้นฐาน (Introduction to Batik)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีสีจากแม่สีแสง หลักการจัดวาง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุ รูปแบบทางทัศนศิลป์  ตามหลักองค์ประกอบศิลปะ การเลือกใช้อุปกรณ์และวัสดุเครื่องมือการวาดเขียนพื้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สร้างเอกสาร การสืบค้นจัดเก็บข้อมูล และฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพื้นฐานในการทำงาน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. ทฤษฏีสีในงานผ้าบาติก
 2. องค์ประกอบศิลปะ
 3. การวาดเขียนพื้นฐาน
 4. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 5. พื้นฐานการทำผ้าบาติก
 6. การอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. ความปลอดภัยในอาชีพ

 

วิชาบาติกสร้างสรรค์ (Creative Batik)     

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในงานบาติก กระบวนการทำผ้าบาติกบนวัสดุผ้าผืนและผ้าสำเร็จรูป รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุแลอุปกรณ์ทำผ้าบาติกให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. การทำผ้าเช็ดหน้าบาติก
 2.  การทำหมอนอิงบาติก

 

วิชาบาติกเครื่องแต่งกายและธุรกิจบาติก (Closet batik paint and Batik business) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำผ้าบาติกบนเสื้อผ้าสำเร็จรูป การคัดเลือกวัสดุและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ ทำผ้าบาติกให้ได้ตามขนาดของจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ หลักการจัดการ และองค์ประกอบประกอบการทำธุรกิจผ้าบาติก

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. การทำเสื้อยืดบาติก
 2. การทำเสื้อผ้าป่านบาติก
 3. การทำเสื้อผ้าฝ้ายบาติก
 4. การเป็นผู้ประกอบการบาติก

 

ครูผู้สอน  นางสาวชัญญาภัค  รัตนกำพล