เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2

ตั้งอยู่เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400

สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร

ประวัติความเป็นมา    ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510  เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี”  ดำเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณของเทศบาลนครกรุงเทพและเงินอุดหนุนเทศบาลธนบุรี  ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพราษฎรของกระทรวงมหาดไทย  ตามโครงการนี้ได้รับอนุมัติมาจากนายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ-ธนบุรี ในขณะนั้น คือ นายชำนาญ ยุวบูรณ์เมื่อวันที่ 28  เมษายน พ.ศ. 2510  โดยดัดแปลงห้องประชุมของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์นุกูล)  เขตห้วยขวาง  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและเปิดทำการสอนเป็นการภายในยังไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนื่องจากไม่มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2510  เปิดสอนหลักสูตร  1 ปี   จำนวน  2 วิชาช่าง  คือ  วิชาช่างเสริมสวยและวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี  รับผู้เรียนเฉพาะสตรี ในปีพ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สำนักฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี” มาเป็น “โรงเรียนฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี”

 • พ.ศ. 2519  ได้ย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์นุกูล) มาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์    (โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1) ปัจจุบัน)

 •  พ.ศ. 2521 ได้ปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตร 1  ปีเป็นหลักสูตร 5 เดือน (600 ชั่วโมง)
 •  พ.ศ. 2528 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเวลาพิเศษ (ภาคค่ำ) หลักสูตร 3 เดือน (180 ชั่วโมง)
 • พ.ศ. 2532  ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี”มาเป็น“ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)”  และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนวิชาช่างตัดผมชายและช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมเพิ่มจากวิชาช่างเสริมสวยและวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี
 • พ.ศ. 2532 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนวิชางานบ้านและโภชนาการ
 • พ.ศ. 2535 ย้ายสังกัดจากสำนักการศึกษามาสังกัดสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเพิ่มอีก 1  วิชาคือ วิชาศิลปประยุกต์
 • พ.ศ. 2536  ปรับปรุงหลักสูตรภาคปกติจากหลักสูตร 5  เดือน (600 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตร  3 เดือน( 360 ชั่วโมง)  และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเพิ่มอีก 1 วิชาคือ วิชาศิลปประดิษฐ์
 • พ.ศ. 2538 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 วิชาคือ วิชาพิมพ์ดีดและวิชาออกแบบเสื้อผ้า
 • พ.ศ. 2540  ปรับปรุงหลักสูตรภาคปกติจากหลักสูตร 3 เดือน (360 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตร 3 เดือน (402 ชั่วโมง) และหลักสูตรภาคค่ำจากหลักสูตร 3 เดือน (180 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตร 3 เดือน (201 ชั่วโมง)
 • พ.ศ. 2542 เปิดหลักสูตร 48 ชั่วโมงเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 15 วิชา และหลักสูตร 48 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์  จำนวน 6  รุ่น ๆ ละ 5  วิชา ตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมงบธนาคารโลก
 • พ.ศ. 2545 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนวิชานวดแผนไทย
 • พ.ศ. 2548 ปรับปรุงหลักสูตรภาคปกติจากหลักสูตร 3 เดือน (402 ชั่วโมง) และหลักสูตรภาคค่ำจากหลักสูตร 3 เดือน (201 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตร 30 – 150 ชั่วโมง
 • พ.ศ. 2556 ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ 400 และ 200 ชั่วโมง และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้ได้ จำนวน 6 ประเภทวิชา  139 หลักสูตร

มติก.ก. ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 18ธันวาคม 2557 กำหนดให้โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1)เป็นศูนย์แม่ข่าย และมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง เป็นเครือข่าย สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การดำเนินการวางแผนงานและระบบบริหารจัดการการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง

(2) การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในฐานะเป็นสถานศึกษาทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี

(3) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพกับชุมชน

(4) การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระกับชุมชน

(5) การออกวุฒิบัตร การออกหนังสือรับรองความรู้และผลการเรียน การเทียบวุฒิ การเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(6) การประกันคุณภาพการศึกษา

(7) การดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(8) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหลัก100สูตรวิชาชีพ

(9) การพัฒนานวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านอาชีวศึกษาและวิชาชีพตามสาขางานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของกรุงเทพมหานคร ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

(10) การให้บริการชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การดำเนินการตามแผนการจัดการด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1) ในฐานะเป็นสถานศึกษาทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี

(2) การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในฐานะเป็นสถานศึกษาทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี

(3) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพกับชุมชน

(4) การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระกับชุมชน

(5) การออกวุฒิบัตร การออกหนังสือรับรองความรู้และผลการเรียน การเทียบวุฒิ การเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(6) การประกันคุณภาพการศึกษา

(7) การดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(8) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหลักสูตรวิชาชีพ

(9) การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านอาชีวศึกษาและวิชาชีพตามสาขางานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของกรุงเทพมหานคร ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

(10) การให้บริการชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ตั้ง 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)  ตั้งอยู่เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     “สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการฝึกวิชาชีพคหกรรม”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     “นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และจิตอาสาในวิชาชีพ”

 

บุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)