page

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)  เป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป   สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ    สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร

ประวัติความเป็นมา ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

         โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)  ตั้งอยู่เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510  เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี”  ดำเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณของเทศบาลนครกรุงเทพและเงินอุดหนุนเทศบาลธนบุรี  ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพราษฎรของกระทรวงมหาดไทย  ตามโครงการนี้ได้รับอนุมัติมาจากนายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ-ธนบุรี ในขณะนั้น คือ นายชำนาญ ยุวบูรณ์   เมื่อวันที่ 28  เมษายน พ.ศ. 2510  โดยดัดแปลงห้องประชุมของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์นุกูล)  เขตห้วยขวาง  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและเปิดทำการสอนเป็นการภายในยังไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนื่องจากไม่มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ     เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2510  เปิดสอนหลักสูตร  1 ปี   จำนวน  2 วิชาช่าง  คือ  วิชาช่างเสริมสวยและวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี  รับผู้เรียนเฉพาะสตรี

past timehistory of school

ในปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สำนักฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี” มาเป็น “โรงเรียนฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี”

ในปี พ.ศ. 2519  ได้ย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์นุกูล) มาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์    {โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1) ปัจจุบัน}

ในปี พ.ศ. 2521 ได้ปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตร 1  ปีเป็นหลักสูตร 5 เดือน (600 ชั่วโมง)

ในปี พ.ศ. 2528 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเวลาพิเศษ (ภาคค่ำ) หลักสูตร 3 เดือน (180 ชั่วโมง)

รูปภาพ2ในปี พ.ศ. 2532  ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี”

มาเป็น“ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)”  และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนวิชาช่างตัดผมชายและช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมเพิ่มจากวิชาช่างเสริมสวยและวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี

ในปี พ.ศ. 2532 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนวิชางานบ้านและโภชนาการ

ในปี พ.ศ. 2538 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 วิชาคือ วิชาพิมพ์ดีดและวิชาออกแบบเสื้อผ้า

ในปี พ.ศ. 2535 ย้ายสังกัดจากสำนักการศึกษามาสังกัดสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเพิ่มอีก 1  วิชาคือ วิชาศิลปประยุกต์

ในปี พ.ศ. 2536  ปรับปรุงหลักสูตรภาคปกติจากหลักสูตร 5  เดือน (600 ชั่วโมง)  เป็นหลักสูตร    3 เดือน  ( 360 ชั่วโมง)  และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเพิ่มอีก 1 วิชาคือ วิชาศิลปประดิษฐ์

ในปี พ.ศ. 2540  ปรับปรุงหลักสูตรภาคปกติจากหลักสูตร 3 เดือน (360 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตร 3 เดือน (402 ชั่วโมง) และหลักสูตรภาคค่ำจากหลักสูตร 3 เดือน (180 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตร 3 เดือน (201 ชั่วโมง)

ในปี พ.ศ. 2542 เปิดหลักสูตร 48 ชั่วโมงเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 15 วิชา   และหลักสูตร 48 ชั่วโมง    เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์  จำนวน 6  รุ่น ๆ ละ 5  วิชา ตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมงบธนาคารโลก

ในปี พ.ศ. 2545ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนวิชานวดแผนไทย

ในปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงหลักสูตรภาคปกติจากหลักสูตร 3 เดือน (402 ชั่วโมง) และหลักสูตรภาคค่ำจากหลักสูตร 3 เดือน (201 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตร 30 – 150 ชั่วโมง


 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศเพื่อบริการชุมชนและสังคม”

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการอาชีวศึกษาตามความพร้อมของสถานศึกษาและตามความต้องการของชุมชนรูปแบบการศึกษาในระบบทวิศึกษา นอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี
 2. จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชน
 3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ เทียบวุฒิ ออกหนังสือรับรองความรู้และผลการเรียน และออกวุฒิบัตรในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
 4. ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 5. ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 6. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหลักสูตรวิชาชีพ
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา และครู พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ตามสาขางานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานวิจัย ด้านอาชีวศึกษาและวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของกรุงเทพมหานคร
 9. ส่งเสริมงานการบริการทางวิชาการกับชุมชน
 10. การส่งเสริมการประกอบอิสระกับชุมชน
 11. การให้บริการชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     “สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการฝึกวิชาชีพคหกรรม”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     “นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และจิตอาสาในวิชาชีพ”


บุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) 

ฝ่ายบริหาร

นาย ภูชกร ทองทา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2รอง ณรงค์ฤทธิ์

นายณรงค์ฤทธิ์    ห่วงไธสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ครูผู้สอน สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
4สุปรียา

นางสุปรียา   วงศ์ว่องไว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สอนหลักสูตรชุดสูทสตรี 1  และเสื้อผ้าสตรี 4

6วิราณี

นางสาววิราณี     ทิพพิลา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สอนหลักสูตรชุดชั้นในสตรี  และชุดโอกาสพิเศษ 1

7ทิพวัลย์

นางทิพวัลย์    ชื่นมาลา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   สอนหลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 3

8ศิริภรณ์

นางสาวศิริภรณ์   สายเสมา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  สอนหลักสูตร ออกแบบแฟชั่น 1

9อารีย์

นางอารีย์   ลภานุสรณ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  สอนหลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

10จินตนา

นางจินตนา     ทดแทนคุณ

ตำแหน่ง ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์   สอนหลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 2

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
11จงกล

นางสาวจงกล   คุณเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สอนหมวดวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
13ลลิดา

นางลลิดา   ดวงรัตน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   สอนหลักสูตรงานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

14จิวัฒน์

นายจิรวัฒน์    กาชัย

ตำแหน่ง วิทยากร  สอนหลักสูตรการจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
15ชัญญาภัค

นางสาวชัญญาภัค   รัตนกำพล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  สอนหลักสูตรบาติก

สาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ
16สัณหกิจ

นายสัณหกิจ    วิจิตรศิลธรรม

ตำแหน่ง ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์   สอนหลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ

17จำนงค์

นายจำนงค์   โพธิ์ชัย

ตำแหน่ง ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ สอนหลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ

สาขาวิชาเสริมสวยสตรี
18วันเพ็ญ

นางวันเพ็ญ     เขียวแจ่ม

ตำแหน่ง ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์  สอนหลักสูตรแต่งผมสตรี    ซอยผมสตรี

19เกรียงไกร

นายเกรียงไกร   กลิ่นเกษร

ตำแหน่ง ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์  สอนหลักสูตรแต่งผมสตรี  ซอยผมสตรี

20สารินี

นางสารินี  คลังชำนาญ

ตำแหน่ง วิทยากร    สอนหลักสูตรแต่งผมสตรี  ซอยผมสตรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21ศุภร

นางศุภร   วิเชียรอินทร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   สอนหลักสูตรพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สาขาวิชานวดแผนไทยประยุกต์
23สุจิตรา

นางสุจิตรา   อินทนพิชิต

ตำแหน่ง วิทยากร  สอนหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ห้อง1

24ปรีชา

นายปรีชา   ภารา

ตำแหน่ง วิทยากร สอนหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาาพ  ห้อง 2

ฝ่ายสนับสนุน
25ศิริรัตน์

นางสาวศิริรัตน์     วะชุม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

26บังอร

นางบังอร    ไวปิติ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานสถานที่
02

นายเฉลิมลาภ    แก้วกระจ่าง

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

27สุรกิจ

นายสุรกิจ    กรรเจียก

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

เล็ก

นางสาวทิพย์วิภา   เรืองเมธาทิพย์

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

28ปภาวี

นางสาวปภาวี    พวงมาลัย

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

29สุพัจนีย์

นางสาวสุพัจณีย์   จูมทอง

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

พี่เอก2

นายเอกพันธ์    เพ็งขุนทด

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

พนักงานขับรถยนต์
บุตรชัย

นายบุตรชัย    ประเมินชัย

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ สุทิพย์ประเสริฐ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์