ผลงานวิชาการ

บทคัดย่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย
นายณรงค์ฤทธิ์  ห่วงไธสง การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
นางดวงดาว  บุญกอง การบริหารความเสี่ยงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร