เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา    ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510  เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี”  ดำเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณของเทศบาลนครกรุงเทพและเงินอุดหนุนเทศบาลธนบุรี  ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพราษฎรของกระทรวงมหาดไทย  ตามโครงการนี้ได้รับอนุมัติมาจากนายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ-ธนบุรี ในขณะนั้น คือ นายชำนาญ ยุวบูรณ์เมื่อวันที่ 28  เมษายน พ.ศ. 2510

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  พัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพื่อบริการชุมชนและสังคม 

 พันธกิจ (Mission)  ผลิตแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการมีงานทำ เป็นศูนย์สารสนเทศตลาดแรงงาน 

บุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

สารสนเทศ

 

นักศึกษาประกอบอาชีพ