งานวิจัยในชั้นเรียน

>>ความพึงพอใจรูปแบบตัวอย่างบอดี้สูท3แบบของผู้เรียนรายวิชาบอดี้สูทและกางเกงในรุ่นที่ 3/60 ภาคเช้าของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)  โดย นางสาววิราณี ทิพพิลา

>> การพัฒนาการเรียนรายวิชาองค์ประกอบศิลปะของนักศึกษาหลักสูตรบาติกรุ่นที่ 3/2560 ภาคเช้า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) โดย นางสาวชัญญาภัค รัตนกำพล

>> การแก้ปัญหาการวาดโครงหุ่นแฟชั่นผิดสัดส่วนและวาดได้ช้าในการวาดแบบแฟชั่นของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น1 รุ่นที่ 3/2560 รอบบ่าย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) โดยนางสาวศิริภรณ์  สายเสมา

>> การแก้ปัญหาความจำเกี่ยวกับเบอร์สีนำ้มันที่ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินสำเร็จรูปของนักศึกษาหลักสูตรงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมรุ่นที่3/2560 รอบบ่ายโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) โดยนางลลิดา  ดวงรัตน์