กิจกรรม

งานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

โครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ เสริมสวยสตรี และตัดผมสุภาพบุรุษ โดยมีนางสาวสุกฤตา สื่อเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 3-4 เมษายน 2560


งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จัดโครงการอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ฤทธิ์ ห่วงไธสง และ ครูจงกล คุณเจริญ เป็นวิทยากร การบรรยาย ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)


ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2560

 


นิทรรศการ เรียนรู้อาชีพ กับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


กิจกรรมสานความสุขให้กับชาวดินแดง ครั้งที่2/2560วันที่19มี.ค.2560


โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฝึกอาชีพกทม วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560


กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย   ตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560


ตรวจสุขภาพครู นักศึกษา วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2560


โครงการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559


ประชุมประจำเดือน วันที่ 27 มกราคม 2560


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาหารและโภชนาการ  วันที่ 9-11 มกราคม 2560

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานวดแผนไทย วันที่ 9-11 มกราคม 2560

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอบภาคทฤษฎี    สาขานวดแผนไทย และ อาหารโภชนาการ  วันที่ 9 มกราคม 2560


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา และทำบุญปีใหม่   วันที่ 6 มกราคม 2560


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2559   วันที่ 21 ธันวาคม 2559


โครงการส่งเสริมงานวิจัย และนวัตกรรม  วันที่  8- 9 ธันวาคม 2559


โครงการบริการวิชาชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9   วันที่ 2 ธันวาคม 2559


อบรมเขียนโครงการ  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559


คณะเยาวชนจากประเทศเกาหลีเข้าศึกษาดูงานวิชาอาหารไทย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559


โครงการอบรมให้ความรู้และบริการย้อมผ้าดำ วันที่ 20 ตุลาคม 2559


โครงการตรวจสุขภาพ ครู-นักศึกษา วันที่ 13 ตุลาคม 2559


กิจกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 วันที่ 14 ก.ย. 2559


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   วันที่ 2 กันยายน  2559


โครงการวันวิชาการ วันที่ 5 กรกฏาคม 2559


กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2559

วันแม่59

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 และ ดินแดง2 ร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี ‘วันแม่แห่งชาติ’ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมขั้น6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) วันที่ 11 สิงหาคม 2559


กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559

ไหว้ครู59


กองการต่างประเทศนำคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรและเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านการฝึกอาชีพต่างๆของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)–-วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

 


กิจกรรมอบรมจริยธรรมและทำบุญประจำปี 2559 ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

ทำบุญ


ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

1_59


กิจกรรม 5 ส

5ส