วิชางานแกะสลัก

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ มีทักษะในการแกะสลักผักผลไม้ จัดชิ้นงาน และประดับตกแต่งผลงานแกะสลักผักผลไม้ สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพได้ ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ มีทักษะในการแกะสลักผักผลไม้ จัดชิ้นงาน และประดับตกแต่งผลงานแกะสลักผักผลไม้ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน

หัวข้อรายวิชาที่สอน
1. งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
2. งานแกะสลักผักต่างๆ
3. งานแกะสลักผลไม้ต่างๆ
4. งานจัดตกแต่งและการนำไปใช้
5. งานกำหนดราคาต้นทุน ราคาจัดจำหน่าย

ครูผู้สอน

นายจิรวัฒน์   กาชัย
วิดีโอสาธิตวิธีการจัดดอกบัวบูชาพระทรงตั้ง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

วิดีโอสาธิตวิธีการจัดดอกบัวบูชาพระทรงตั้ง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

สาธิตการแกะสลักนก จากวัสดุฟักทอง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

สาธิตการแกะสลักนก จากวัสดุฟักทอง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย