วิชางานจัดดอกไม้

ศึกษาเกี่ยวกับ งานจัดอกไม้ การออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้ การเก็บรักษา การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆตามหลักสากล คำนวณต้นทุน กำหนดราคา และจัดจำหน่าย ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานจัดอกไม้ การออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้ การเก็บรักษาการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆตามหลักสากล คำนวณต้นทุน กำหนดราคา และจัดจำหน่าย

หัวข้อรายวิชที่สอน
1. ความรู้ทั่วไปในการจัดดอกไม้
2. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
3. การเตรียมดอกไม้ ใบไม้
4. การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐานรูปแบบต่างๆ ตามหลักสากล
5. การเก็บรักษาชิ้นงานและการคำนวณ การกำหนดราคาและจัดจำหน่าย

ครูผู้สอน

นายจิรวัฒน์   กาชัย
วิดีโอสาธิตวิธีการจัดดอกบัวบูชาพระทรงตั้ง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

วิดีโอสาธิตวิธีการจัดดอกบัวบูชาพระทรงตั้ง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

สาธิตการแกะสลักนก จากวัสดุฟักทอง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

สาธิตการแกะสลักนก จากวัสดุฟักทอง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย